kimnganvo.2001 10/17/2023 4:05:44 AM
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp muối gồm ACO3 ; BCO3 ; R2CO3 (A, B là kim loại nhóm IIA ; R là kim loại IA) bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thu được 8,96 lít khí ở đktc. Khối lượng muối trong dung dịch thu được là
A. 63,2 gam. B. 70,4 gam. C. 38,4 gam. D. 84,2 gam.