liyifeng21091999 10/17/2023 4:03:46 AM
Cho 4 lượng hỗn hợp mg al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 Lít h2 mặt khác cho lượng như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít h2 các thể tích đều ở điều kiện tính chất tính khối lượng của mỗi khối lượng có trong lượng hỗn hợp đã dùng giúp mk ạ mk cảm ơn