baongoc031001 10/17/2023 4:02:46 AM
Cho các chất sau: alanin, etylamin, metyl axetat, glucozơ. Số chất tác dụng được với dung
dịch NaOH, đun nóng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
giải thichs vì sao giúp e vs ạ