thuong7148 10/17/2023 4:04:44 AM
Cho m gam bột al tác dụng dung dịch HCl dư thu được v lít h2 mặt khác cho lượng như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 l h2 các thể tích đều do ở điều kiện tính chất tính M ,V ? Giúp mk ạ mk cảm ơn